Poslanci schválili balíček daňových změn 2019

22.12.2018

K nejvýznamnějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů. Zde je v souvislosti s implementací směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření zejména u velkých společností. Jedná se například o omezení odčitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí či zdanění ovládaných zahraničních společností.

Nově se zavádí oznamovací povinnost pro společnosti, které vyplácí do zahraničí podíly na zisku či další příjmy, jež jsou od daně osvobozeny nebo v České republice z jiného důvodu nepodléhají zdanění. Cílem této nové povinnosti je získání dat ze strany finančních úřadů pro následnou výměnu informací mezi jednotlivými dotčenými zeměmi.

Novela zákona zvyšuje maximální limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Tím tak dochází k navrácení limitů do stavu před rokem 2018. Procentní výše uplatnitelných paušálů 40 % - 80 % dle jednotlivých živností a profesí zůstává přitom nezměněna.

Změny zákona o daních z příjmů se dotknou také pravidel pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Ministerstvo financí touto změnou alespoň částečně reaguje na velké praktické problémy spojené s uplatňováním této odčitatelné položky. Podnikatelé tak již nově nebudou muset zpracovávat projektovou dokumentaci před realizací výzkumných aktivit, nýbrž až v termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. Nově se taktéž zavádí povinnost podnikatele zaslat finančnímu úřadu jednoduché avízo o započetí práce na výzkumném projektu. Tím tak dojde k jednoznačnému ukotvení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumným projektem bude moci uplatňovat ve formě daňového odpočtu.

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází ke snížení sazby na dodávky tepla, a to z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %.

Daňový balíček dále zavádí zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků (např. Iqos). Tyto výrobky tak budou značeny tabákovou nálepkou stejně, jako ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stanovena ve stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření.

Sdílejte na
Od listopadu dojde k rozšíření osvobození od daně z nabytí 6.11.2019

Nově by měly být osvobozeny nejen první převody dokončených jednotek v bytových domech, ale i první převody nově dokončených jednotek v rodinných domech.

Jste připraveni na změnu struktury XML u kontrolního hlášení? 21.8.2019

V souvislosti s rozšířením možnosti oprav DPH u nedobytných pohledávek dochází s účinností od 1. října 2019 k aktualizaci XML struktury kontrolního hlášení.

Od 1. 7. 2019 se snižuje nemocenské pojištění, tím i základ daně 2.7.2019

Od 1. července 2019 došlo ke zrušení tzv. karenční doby, tj. prvních třech dnů nemoci, po kterou zaměstnanci nedostávali žádnou náhradu mzdy. V důsledku toho se pak snížilo i pojistné na nemocenské pojištění.

Zpět na články