Ministerstvo financí: kryptoměny se účtují jako zásoby

26.8.2018

Současné účetní předpisy neobsahují konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Ministerstvo financí se tak při svém uvážování opíralo pouze o dřívější vyjádření ČNB, podle kterého Bitcoiny nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle zákona o platebním styku.

Ministerstvo financí považuje kryptoměny za digitálního nositele hodnoty. Jedná se o nehmotné aktivum, které je elektronicky vytvořeno a uloženo. Digitální měny nejsou vydávány či regulovány centrální bankou ani orgánem veřejné moci a nemají právní status měny. Jsou však akceptovány některými fyzickými či právnickými osobami jako majetek, který je možné převádět, uchovávat anebo s ním obchodovat. I přesto, že existují odlišné motivy držení a použití digitálních měn (např. těžba měny, investice do kryptoměny ze spekulativních důvodů, použití jako prostředek směny atp.), doporučuje Ministerstvo financí v současné době jednotné účtování a vykazování digitálních měn napříč všemi uživateli jako o zásobách vlastního druhu.

V okamžiku nabytí se digitální měna ocení pořizovacími cenami nebo vlastními náklady. Ke konci rozvahového dne je nutno uplatnit zásadu opatrnosti a ke korekci účetní hodnoty případně využít tvorby opravných položek. 

Stejně tak jako na ostatní složky aktiv, vztahuje se i na digitální měny povinnost provést jejich inventarizaci k okamžiku, ke kterému účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Vzhledem ke specifickému fungování a uložení digitálních měn je nutné dbát na řádně provedenou inventarizaci doloženou zejména dokumentací například stavu virtuální peněženky.

Digitální měny se v rozvaze doporučuje vykázat, v souladu se zvoleným způsobem účtování, na samostatném řádku v rámci položky „C.I.2. Nedokončená výroba“, „C.I.3.1. Výrobky“ nebo „C.I.3.2. Zboží“. V příloze v účetní závěrce se uvedou informace o záměru nabytí a držení digitálních měn a způsob jejich ocenění, včetně případné tvorby opravné položky.

Sdílejte na
Ministerstvo financí: kryptoměny se účtují jako zásoby 26.8.2018

Ministerstvo financí před prázdninami zveřejnilo stanovisko k účtování a evidenci digitální měny. Doporučuje ke všem kryptoměnám přistupovat jako k zásobám, a to bez ohledu na skutečnost, za jakým účelem jsou tyto digitální měny drženy.

Nový postup pro výpočet směrné hodnoty 20.8.2018

V červnu vláda schválila novelu prováděcí vyhlášky k zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí. Vyhláška by měla být z převážné části účinná od 1.1.2019, některá dílčí ustanovení však platí již od letošního července.

Od podpory montoven k projektům výzkumu 10.8.2018

V legislativním procesu je návrh novely zákona o investičních pobídkách, který má posílit inovativní potenciál české ekonomiky a podpořit vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou. Připravovaná novela zákona by měla nabýt účinnosti v roce 2019.

Zpět na články